فایل های دسته بندی صنایع غذایی - صفحه 1

مهندسی صنایع غذایی

این کتاب مشتمل بر تمامی مباخث صنابع غذایی به همراه مجموعه تست ها همرا با پاسخ تشریحی می باشد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل