تبلیغات

فایل های دسته بندی کشاورزی و زراعت - صفحه 1

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت و اصلاح و نباتات

عنوان: بهینه سازی القاء و ترانسفورماسیون ریشه موئین و همسانه سازی سازه ی فوق بیانی ژن 4′OMT در گیاه دارویی شقایق

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه کارشناسی ارشد اثر کودهای زیستی بر عملكرد کمی و کیفی گیاه دارویی آویشن باغی در شرایط ))Thy

عنوان:اثر کودهای زیستی بر عملكرد کمی و کیفی گیاه دارویی آویشن باغی در شرایط گلخانه (Thymus vulgaris L)و شامل 5 فصل می باشد.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل