تبلیغات

فایل های دسته بندی علوم پایه - صفحه 1

اکسل محاسبه مقادیر تست لوژان

اکسل محاسبه مقادیر تست لوژان: شامل ارائه نمودار جریانی و همچنین مقدار عدد لوژان و نفوذپذیری در سنگ می باشد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اکسل محاسبه آزمایش لوفران

اکسل محاسبه آزمایش لوفران همراه با ارائه نمودار و نوع جریان و مقدار نفوذپذیری در خاک مورد نظر می باشد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اکسل مپینگ تونل و تهیه ازبیلت

شامل دو شیت دو صفحهای که مجموعا چهارصفحه می باشد و امتیازدهی برحسب RMR آورده شده است.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل صورت وضعیت بر اساس فهرست بهای سال 93

این فایل شامل فصول یک تا سوم به همراه فصول آیتم های ستاره دار می باشد.که مورد استفاده پروژه های حفاری ژئوتکنیک و تزریق در سد ها و همچنین حفاری چاه ها می باشد.فایل خام و مطابق فهرست بهای 93 ژئوتکنیک جهت تهیه صورت وضعیت های زئوتکنیکی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل صورت وضعیت بر اساس فهرست بهای سال 91

این فایل شامل هر چهار فصل به همراه شیت خلاصه مالی می باشدقابل استفاده برای بررسی آسان صورت وضعیت های ژئوتکنیک و گمانه زنی، تزریق سدها و حفاری چاهها می باشد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اکسل گزارشات روزانه و صورتجلسه اتمام گمانه

دارای دوشیت که یک شیت مربوط به گزارش روزانه می باشد و تمامی آیتم های مورد استفاده در گزارشات روزانه ژئوتکنیک لحاظ شده است.شیت صورتجلسات نیز یک فایل کامل و حاصل تجربیات چندین ساله در امور حفاری زئوتکنیک می باشد

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اکسل لاگ گمانه و درزه نگاری

اکسل لاگ گمانه های ژئوتکنیک که هر شیت آن به ازای 10 متر از گمانه می باشد و همچنین شیت درزه نگاری با فرمت اکسل که پایین شیت استانداردهای درزه نگاری آمده است

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل