فایل های دسته بندی جزوه - صفحه 1

آموزش جامع و گام به گام استخراج مقاله

پایاننامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری – و همچنین گزارش طرحهای پژوهشی – چون در تعداد نسخه های محدود منتشر و در مکانهای مشخص و محدودی نگهداری میشوند، موضوع حفظ حقوق مالکیت فکری و معنوی آنها به شدت ریسکی است. انواع مقالات مستخرج از یک پژوهش: مقال...

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کل کتاب شخصیت شولتز

خلاصه شخصیت شولتز

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل