تبلیغات

فایل های دسته بندی عمران - صفحه 1

55 مورد نمونه قراردادهای فعالیت های اجرایی ساختمان

55 مورد نمونه قراردادهای فعالیت های اجرایی ساختمان که شامل قراردادهای : گچ کاری، کاشی کاری، آرماتوربندی، لوله کشی و ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل